کارنامه حسن بابک در المپیک بارسلون
تاریخچه حضور کشتی گیران ایران در المپیک

کارنامه حسن بابک در المپیک بارسلون

حسن بابک سرمربی و مدیر فنی سابق تیم های ملی کشتی فرنگی، نایب قهرمان بازی های آسیایی ۱۹۹۰ و قهرمان آسیا است.بابک در المپیک ۱۹۹۲ بارسلون عضو تیم ملی کشتی فرنگی بود.