چرا قصه امیر محمد نوازی،فاتح برنز آسیا مهم است؟
از تایباد محروم تا فتح مدال آسیایی نوجوانان

چرا قصه امیر محمد نوازی،فاتح برنز آسیا مهم است؟

امیر محمد نوازی، پسری که فاتح مدال برنز ۵۱ کیلو کشتی آزاد نوجوانان آسیا شد،نه از تهران خود را به کمپ تیم های ملی رسانده بود و نه از مازندران! او کشتی را از نقطه صفر مرزی آغاز کرد؛از شهر محروم تایباد در شرق ایران،هم مرز با افغانستان،نزدیک جهنم دره و شن های داغ ،در امتداد بیابان های خشک و کوهستان های صعب العبور!