تایید صلاحیت علیرضا دبیر قطعی است
بررسی ها و اخبار غیر رسمی نشان می دهد

تایید صلاحیت علیرضا دبیر قطعی است

بررسی های صدای کشتی و برخی خبرها از منابع مطلع نشان می دهد تایید صلاحیت نهایی علیرضا دبیر وبرخی از کاندیداها برای حضور در انتخابات فدراسیون کشتی قطعی شده است.