حماسه پرشکوه موحد در آوردگاه ۱۹۶۷
تاریخچه مسابقات جهانی کشتی

حماسه پرشکوه موحد در آوردگاه ۱۹۶۷

یونس همیالی- پس از تصاحب مدال طلا در رقابت های جهانی 1965 منچستر و 1966 تولیدو، عبداله موحد همچون توفانی سهمگین به راه خود ادامه می داد، توفانی که هیچ کسی جلودار آن نبود تا جایگاه خدشه ناپذیری داشته باشد. او با قدرت مهارناپذیرش همه را در سکوتی مطلق نگه می داشت.