وباز روایت مردی به نام جهان پهلوان غلامرضاتختی
چرا تختی،تختی شد؟

وباز روایت مردی به نام جهان پهلوان غلامرضاتختی

اسماعیل خانبابایی_امروز یکشنبه ۱۷ دی ماه مصادف است با پنجاه و ششمین سالگرد جهان پهلوان غلامرضا تختی است؛روز آسمانی شدن جهان پهلوان غلامرضاتختی نماد وفاداری ؛گذشت ،مردانگی وشجاعت است.