شمس الدین سید عباسی استاد فیتیله پیچ
شرحی بر زندگی یک نابغه

شمس الدین سید عباسی استاد فیتیله پیچ

امیرحسام شاهمرادی-مرحوم سید شمس الدین سید عباسی به نسل کشتی گیرانی تعلق داشت که با جان و دل و با تمام وجود کشتی را دنبال می کرد . نسلی که از اول تا آخرین ثانیه مبارزه می جنگید . نسلی که فقط به پیروزی فکر می کرد و پیروزی های ماندگاری را هم نصیب کشتی ایران کرد .سید هیچ گاه از تمرین و فراگیری خسته نمی شد ساعتها در سونا بسر می برد ، لب به غذا نمی زد ، اما هدف را هیچگاه از یاد نمی برد.