نگاهی به زندگی وافتخارات ابراهیم مهربان
مهربان کشتی از دیروز تا امروز

نگاهی به زندگی وافتخارات ابراهیم مهربان

قهرمان کشتی آزاد سال های نه چندان دور،مردطلایی مسابقات قهرمانی و بازی های آسیا،ازمعدود چهرهای شناخته شده گیلان در دنیای قهرمانی کشتی است. اوسنگین وزنی بود که خیلی زود پا جای پای بزرگانی چون علیرضاسلیمانی در کشتی ایران و آسیاگذاشت .