علیرضا راج، ستاره اولین دوره مسابقات کشتی نونهالان کشور ۱۳۷۲
برگی از تاریخ کشتی

علیرضا راج، ستاره اولین دوره مسابقات کشتی نونهالان کشور ۱۳۷۲

اولین دوره رقابت های تشویقی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان کشور با نام جام پهلوانک ها طی روزهای 21 تا 23 دی ماه 1372 درسالن هفتم تیر تهران با حضور 607 کشتی گیر در هفت وزن برگزار شد. این رقابت ها در یک وقت چهار دقیقه ای که دو دقیقه اول کشتی آزاد سپس دو دقیقه دوم کشتی فرنگی برگزار شد که علیرضا راج از خوزستان ستاره مسابقات شد.