تحقق آرزوی یک دیار

تحقق آرزوی یک دیار

یونس همیالی- همواره رقابت های کشتی در المپیک و جهانی با نتایج غیر قابل پیش بینی آمیخته است. مدال های غافلگیرکننده، بذر التذاذ و شادکامی مضاعف برای علاقه مندان و دوستداران این عرصه را به دنبال خواهد داشت.