چرا حضور حاجی اف در کشتی ایران خبرساز شد?

چرا حضور حاجی اف در کشتی ایران خبرساز شد?

جامعه کشتی، در مورد انتخاب شدن حاجی اف به عنوان عضو کادر فنی تیم بزرگسالان آزاد، واکنش های زیادی داشت؛ واکنش هایی که بیش از آنکه حمایتی باشد جنبه انتقادی داشت.اما این انتخاب برای کشتی ایران در کنار انتقاد های به جا ،مزایایی دارد که در ادامه می خوانید: