رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی کشور در ۱۳۵۰
برگی از تاریخ کشتی

رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی کشور در ۱۳۵۰

سی و دومین دوره رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی کشور با حضور140 کشتی گیر از 20 استان و فرمانداری کل از هیجدهم تا بیستم تیرماه 1350 با برگزاری 214 دیدار در تهران برگزار شد.