کشتی سوسنگرد ایستاده در غبار

کشتی سوسنگرد ایستاده در غبار

سوسنگرد شهری در استان خوزستان و در۶۵ کیلومتری شمال غربی اهواز قرار گرفته است.دستاورد ها،رشادت‌ها و جانفشانی‌های مردان این دیار در طی دوران دفاع مقدس،هیچگاه از حافظه تاریخ معاصر فراموش نخواهد شد و امروز ورزشکاران این خطه علی رغم همه محرومیت ها می کوشند تا نام سوسنگرد در این عرصه نیز به نیکی بدرخشد. در این میان جامه کشتی سوسنگرد تلاش می کند تا همگام با دیگر شهرستان های خوزستان از نام و اعتبار کشتی این استان دفاع کند.

روزهای غمزده کشتی کرمانشاه / آیا مرادی می تواند ناجی کشتی کرمانشاه شود؟

روزهای غمزده کشتی کرمانشاه / آیا مرادی می تواند ناجی کشتی کرمانشاه شود؟

نتایج رقابت های کشتی آزاد نوجوانان کشور نشان داد ،کشتی کرمانشاه دیگر جان ندارد .واقعیتی غیر قابل کتمان که باعث نگرانی جامعه کشتی کرمانشاه و بزرگان این دیار شده است. در این روزها چشم امید خانواده بزرگ کشتی آن دیار به محمد رضا مرادی است.قهرمان دیروز کشتی که امروز بی ادعا با حمایت از آیندگان کشتی نشان داده است عشقی تمام عیار به ورزش ملی دارد.