قهرمانی خدر در رقابت های ۱۳۴۸ کشور
برگی از تاریخ کشتی

قهرمانی خدر در رقابت های ۱۳۴۸ کشور

سی امین دوره رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور از هفتم مردادماه 1348به میزبانی مشهد و با حضور 155 کشتی گیر و 118 نفر دیگر به عنوان مربی، داور، سرپرست و سایر همراهان برگزار شد که از این تعداد تیم تهران با بیشترین و ایلام با کمترین شرکت کننده در این آوردگاه حضور یافتند.