جنگنده  ای باوقار اما ناآرام!
زندگی و افتخارات منصورخان برزگر

جنگنده ای باوقار اما ناآرام!

باهوش ترین و تکنیکی ترین هفتاد و چهار کیلوی دوران خود بود، ذکاوت و فراستش بر روی تشک نظیر نداشت. هیچ حریفی از لحاظ عیار کشتی قابل قیاس با وی نبود، از زیگر آلمانی و داته ژاپنی گرفته تا آشورعلیف روس و دزیدزیک امریکایی