یادنامه پهلوان زنده یاد علیرضا سلیمانی
بعد رفتنش تشک ها رنگ عوض کردند

یادنامه پهلوان زنده یاد علیرضا سلیمانی

امیر حسام شاهمرادی-بعد رفتنش تشک ها رنگ عوض کردند اما هنوز هم یاد او بوی یک رنگی و صداقت می دهد، مدال هایش رنگ شرافت و گذشت دارد. ورق به ورق زندگی اش به جوانمردی گره خورده بود ، بزرگ بود و برایمان بزرگی کرد، اسطوره بود و برایمان اسوه شد