تاریخچه رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور از ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۵

تاریخچه رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور از ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۵

رقابت های قهرمانی کشتی کشور برای نخستین بار در عصر جمعه 27 مهر 1318 به میزبانی ورزشگاه امجدیه با تعداد 225 کشتی گیر در شش دسته وزنی و با حضور اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ وقت آغاز شد تا یک نقطه عطف و ماندگار در تاریخ ورزش به ثبت برسد.