معرفی واعزام مربی آزادکار به اردوی تیم ملی فرنگی نوجوانان!
اقدام عجیب ساسان خوبیاری رئیس هیئت کشتی فارس

معرفی واعزام مربی آزادکار به اردوی تیم ملی فرنگی نوجوانان!

استان فارس در حالی دوکشتی گیر در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان دارد که رئیس هیئت کشتی استان فارس یک مربی آزادکار را به عنوان نماینده مربیان این استان جهت حضور در اردوی تیم ملی و اعزام به مسابقات جهانی معرفی کرده است. اقدامی عجیب که باعث حیرت و اعتراض مربیان کشتی فرنگی شیراز شده است.