کوچینگ در مسابقات کشتی و اهمیت آن
هفت نکته کلیدی هدایت کشتی گیران از نگاه محسن کاوه

کوچینگ در مسابقات کشتی و اهمیت آن

کوچ و هدایت کشتی گیران مساله ای مهم  در هنگام مسابقات رسمی است. به نظر می رسد این مقوله تا حد زیادی در طول دوران گذشته توسط فدراسیون کشتی و انستیتو بین المللی کشتی مورد توجه قرار نگرفته است. مشاهدات میدانی در هنگام مسابقات کشتی نشان می دهد سیستم "غیرت کن" در کوچینگ بیش از قابلیت های فنی مورد تاکید مربیان قرار گرفته است.