حجت کریمی: اگر با اعتقاد کسی مشکل داریم نباید عملکرد او را زیر سوال ببریم!/دبیر هم می‌توانست مثل سایر روسای فدراسیون ها بنشیند و هیچ کاری نکند!

حجت کریمی: اگر با اعتقاد کسی مشکل داریم نباید عملکرد او را زیر سوال ببریم!/دبیر هم می‌توانست مثل سایر روسای فدراسیون ها بنشیند و هیچ کاری نکند!

نام حجت کریمی در ورزش ایران ابتدا از طریق کشتی مطرح شد. او در مقام سرپرست تیم‌های ملی کشتی هنوز هم به این فدراسیون و از طریق باشگاه‌هایش به ورزش خدمت می‌کند. او از خانواده کشتی است؛ ورزشی که نام علیرضا دبیر در راس آن منتقدان سفت و سختی دارد که گاه از دایره انصاف خارج می‌شوند!