مهربان: دبیر با یک تفکر المپیکی وارد فدراسیون شد
در مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان اصفهان مطرح شد؛

مهربان: دبیر با یک تفکر المپیکی وارد فدراسیون شد

ابراهیم مهربان، دبیر فدراسیون کشتی در مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان اصفهان که امروز برگزار شد حضور داشت و درباره آمادگی برای حضور در المپیک، توضیحاتی داد.