انتخابات فدراسیون کشتی قانونی اعلام شد

انتخابات فدراسیون کشتی قانونی اعلام شد

شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران، رای صادر شده از سوی شعبه ۹۰ دادگاه عمومی مجتمع قضایی صدر مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون کشتی را مردود اعلام کرد و حکم به تایید این انتخابات داد.