فلاح: کشتی تهران در مسیر درستی قرار گرفته است

فلاح: کشتی تهران در مسیر درستی قرار گرفته است

قهرمان اسبق کشتی آزاد جهان گفت: دو موضوع تأثیر بسیار زیادی در پیشرفت کشتی دارد، یکی اینکه از مربیان با دانش و کاربلد استفاده کنیم و دیگر اینکه کشتی گیران خود را پی در پی در مسابقات مختلف محک بزنیم.