نگرانی کشتی دوستان مازندرانی و فرصت ارزشمند برای شش استان/ سهم مازندران  در کشتی آزاد جوانان فقط دو نفر!

نگرانی کشتی دوستان مازندرانی و فرصت ارزشمند برای شش استان/ سهم مازندران در کشتی آزاد جوانان فقط دو نفر!

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران، در حالی در رقابت های جهانی به روی تشک می رود که فقط نام دو کشتی گیر مازندرانی در آن به چشم می خورد و این مسأله، موجب نگرانی برخی کشتی دوستان مازندرانی شد.