محک برخی از گزینه های آسیایی در جام یاشاردوغو/ قاسمپور باز هم در ۹۷کیلوگرم!

محک برخی از گزینه های آسیایی در جام یاشاردوغو/ قاسمپور باز هم در ۹۷کیلوگرم!

اینطور که پیداست کامران قاسم‌پور باوجود شکست در زاگرب، قصد بازگشت به اوزان پایین را ندارد، او قرار است یک بار دیگر پیش از شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا، در وزن ۹۷کیلوگرم و در تورنمنت یاشاردوغو محک بخورد.