مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور آذربایجان برگزار شد/غیبت ستارگان و  نایب قهرمانی کشتی گیر ایرانی

مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور آذربایجان برگزار شد/غیبت ستارگان و نایب قهرمانی کشتی گیر ایرانی

مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی آذربایجان برگزار شد و نفرات برتر اوزان دهگانه مشخص شدند که نکته قابل توجه غیبت ستارگان این کشور بود که ظاهرا از حضور در قهرمانی کشور معاف هستند.