سایپا و گل گهر سرمربیان خود را برگزیدند
حضور باشگاه های بزرگ نوید بخش روزهای خوب در لیگ برتر کشتی

سایپا و گل گهر سرمربیان خود را برگزیدند

✍کاظم پرورده: لیگ برتر کشتی از دو جانب برای کشتی کشور همیشه مفید واقع شده است. طرف اول منافع مالی و طرف دوم جهت فنی.