عملکرد قابل قبول کشتی پایه استان تهران در لیگ  منطقه‌ای کشتی آزاد و فرنگی نونهالان ونوجوانان

عملکرد قابل قبول کشتی پایه استان تهران در لیگ  منطقه‌ای کشتی آزاد و فرنگی نونهالان ونوجوانان

اسماعیل خانبابایی - یکی از برنامه‌های خوب و آینده‌دار سازمان لیگ برگزار لیگ منطقه نونهالان و نوجوانان است. رقابت‌هایی که فارغ از برد و باخت‌ها می‌تواند به رشد  و ماندگاری آینده سازان کشتی بسیار کمک نماید.