ادبیات نامناسب از سوی یک قهرمان در آرشیو ذهن مردم فهیم ایران زمین جایی ندارد!

ادبیات نامناسب از سوی یک قهرمان در آرشیو ذهن مردم فهیم ایران زمین جایی ندارد!

اسماعیل خانبابایی - بر کسی پوشیده نیست که قهرمانان بزرگ کشتی ایران زمین نزد مردم از احترام خاصی برخوردارند؛ بنابراین خیلی باید مراقب اعمال، رفتار و کردار خود در جامعه‌ باشند تا خطایی از آنان سر نزند. چرا که این قهرمانان هستند که می‌توانند با رفتار و کردار خود ارزش‌های پهلوانی را احیا کنند تا الگویی مناسب برای نسل جوان امروزی که در این  مسیر قرار دارند، باشند.