رنکینگ اوزان دهگانه کشتی فرنگی| ایران بدون صدرنشین/ ۴ آذربایجانی در صدر رنکینگ جهانی

رنکینگ اوزان دهگانه کشتی فرنگی| ایران بدون صدرنشین/ ۴ آذربایجانی در صدر رنکینگ جهانی

اتحادیه جهانی کشتی رنکینگ اوزان دهگانه کشتی فرنگی را اعلام که امین میرزازاده به دلیل کسب مدال رضا کایالپ و اسکار پینو در قهرمانی قاره های اروپا و آمریکا از رده اول به رده سوم تنزل کرده و در حال حاضر به همراه علیرضا مهمدی صاحب بهترین رتبه در میان فرنگی کاران ایران هستند و همچنین آذربایجان با ۴ کشتی‌گیر، بیشترین تعداد صدرنشین را در رنکینگ جهانی دارد.