ترکیب احتمالی تیم ملی کشتی فرنگی برای گزینشی آسیا و قهرمانی قاره / اسکو از انتخابی با عبدی انصراف داد

ترکیب احتمالی تیم ملی کشتی فرنگی برای گزینشی آسیا و قهرمانی قاره / اسکو از انتخابی با عبدی انصراف داد

رقابت های کشتی قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک به فاصله سه روز از هم اواخر فروردین ماه برگزار می‌شود که تورنمنت وهبی‌امره تا حدود زیادی ترکیب تیم اعزامی به این رقابت ها را مشخص کرد اما هنوز دو گره در دو وزن وجود دارد.