نگاهی به رویدادهای پیش روی کشتی ایران در سال جاری

نگاهی به رویدادهای پیش روی کشتی ایران در سال جاری

اتحادیه جهانی کشتی در ابتدای هر سال میلادی ، تقویمی جامع را منتشر میکند که تمامی رویدادهای مربوط به کشتی جهان در تمامی رشته ها را آنجا با معرفی شهر و کشور میزبان و تاریخ برگزاری نوشته شده است و ماهی یکبار نیز آن را بروزرسانی میکند. در اینجا نگاهی داریم به رویدادهایی که کشتی ایران، در تمامی رده ها و رشته ها پیش رو دارد.