سال المپیک رسید، به امید درخشش کُشتی

سال المپیک رسید، به امید درخشش کُشتی

یونس همیالی- اکنون در یک نقطه تلاقی گذشته و آینده ایستاده ایم. می توان با مرور رخدادهای سپری شده درس عبرت گرفت و هم تصویری از جزییات برنامه های ترسیم شده برای رسیدن به اهداف را مرور کرد.