از دروازه غار تا دروازه غار
روایتی از زندگی اکبر فلاح

از دروازه غار تا دروازه غار

امیر حسام شاهمرادی- اکبر فلاح فنی و پیچیده کشتی می گرفت ولی خودش آدم پیچیده ای نبود. او از فرصتها و لحظه ها به خوبی استفاده میکرد ولی فرصت طلب نبود. هیچگاه از فرصتهای به دست آمده برای بالا رفتن ونردبان ساختن از کشتی برای خودش استفاده نکرد. او کشتی را خوب می فهمید ولی دیگران اکبر را نمی فهمیدند.او خود را وقف کشتی کردوحتی وقتی بعد از 20سال مبارزه وجنگیدن کشتی را کنار گذاشت نه تنها با کشتی قطع رابطه نکرد بلکه نسبت به گذشته بیشتر به کشتی نزدیک شد.