تصمیم عجیب، در جام جهان پهلوان
اقدام پر ابهام کادر فنی کشتی آزاد

تصمیم عجیب، در جام جهان پهلوان

علی شریفی-در خبرها اعلام شد که جام تختی پیش رو، در چهار وزن، با دو کیلو ارفاق و در بقیه اوزان،بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد. آن چهار وزن عبارتند از ۶۵، ۷۰ ، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم.