سرداری، قهرمان جام برگ زیتون طلایی
برگی از تاریخ کشتی

سرداری، قهرمان جام برگ زیتون طلایی

دی ماه 1339 آخرین دوره رقابت های جام برگ زیتون طلایی که موسسه کیهان افتخار برگزاری آن را برعهده داشت با یک شکوه خاص و با حضور کشتی گیران نام آور المپیک و جهان به پایان رسید.