حسن رنگرز قهرمانی که شانس با او یار نبود!
تاریخچه حضور کشتی گیران ایران در المپیک

حسن رنگرز قهرمانی که شانس با او یار نبود!

حسن رنگرز قهرمان جهان و یکی از سرشناس ترین کشتی گیران فرنگی کار تاریخ ایران علی رغم شایستگی هایش به مدال المپیک نرسید. رنگرز در دو المپیک ۲۰۰۰سیدنی و ۲۰۰۴ آتن ملی پوش کشورمان بود.