روزهای غمزده کشتی کرمانشاه / آیا مرادی می تواند ناجی کشتی کرمانشاه شود؟

روزهای غمزده کشتی کرمانشاه / آیا مرادی می تواند ناجی کشتی کرمانشاه شود؟

نتایج رقابت های کشتی آزاد نوجوانان کشور نشان داد ،کشتی کرمانشاه دیگر جان ندارد .واقعیتی غیر قابل کتمان که باعث نگرانی جامعه کشتی کرمانشاه و بزرگان این دیار شده است. در این روزها چشم امید خانواده بزرگ کشتی آن دیار به محمد رضا مرادی است.قهرمان دیروز کشتی که امروز بی ادعا با حمایت از آیندگان کشتی نشان داده است عشقی تمام عیار به ورزش ملی دارد.