ضرورت بازنگری در انتصاب داور عضو اتحادیه جهانی کشتی
آسیب شناسی داوری در کشتی ایران

ضرورت بازنگری در انتصاب داور عضو اتحادیه جهانی کشتی

یکی از دغدغه ها و ضرورت های جامعه کشتی کشور در دو دهه اخیر حضور پررنگ در کسب کرسی اتحادیه جهانی کشتی بوده است و در این حوزه حضور موثر ما در بخش داوری همواره دغدغه ای برای علاقه مندان به ورزش ملی بوده است.