تاریخچه رقابت های جهانی کشتی فرنگی جوانان از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰
مسابقات جهانی کشتی فرنگی جوانان

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی فرنگی جوانان از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰

اختصاصی صدای کشتی، بخش دوم: رقابت های جهانی کشتی فرنگی جوانان برای اولین بار سال 1969 در کلرادو آمریکا آغاز شد و تا 2022 صوفیه بصورت پیوسته برگزار شده است. تیم ایران در سه دوره نخست غایب بود اما از 1975 حضور پیدا کرد. متاسفانه تیم کشورمان در دهه هفتاد و هشتاد میلادی در بیشتر سال ها در این آوردگاه به دلایل مختلفی حضور نداشته است. اسامی کشتی گیران ایرانی که در این رقابت ها حضور داشته اند در ادامه بخوانید:

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی فرنگی نوجوانان از ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳
مسابقات جهانی کشتی فرنگی نوجوانان

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی فرنگی نوجوانان از ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳

اختصاصی صدای کشتی، بخش سوم: رقابت های جهانی کشتی فرنگی نوجوانان برای اولین بار سال 1980 در استکهلم آغاز شد. در دهه هشتاد میلادی این آوردگاه چند دوره بصورت نامنظم برگزار گردید. از 1989 تا 1999 بصورت پیوسته انجام شد، اما سال 2000 مجدداً این کارزار به تعطیلی کشیده شد ولی از 2011 تا سال گذشته بصورت منظم برگزار می شود. اسامی کشتی گیران ایرانی که در این رقابت ها حضور داشته اند در ادامه بخوانید.

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی فرنگی نوجوانان از ۱۹۹۵تا ۱۹۹۷
مسابقات جهانی کشتی فرنگی نوجوانان

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی فرنگی نوجوانان از ۱۹۹۵تا ۱۹۹۷

اختصاصی صدای کشتی، بخش دوم: رقابت های جهانی کشتی فرنگی نوجوانان برای اولین بار سال 1980 در استکهلم آغاز شد. در دهه هشتاد میلادی این آوردگاه چند دوره بصورت نامنظم برگزار گردید. از 1989 تا 1999 بصورت پیوسته انجام شد، اما سال 2000 مجدداً این کارزار به تعطیلی کشیده شد ولی از 2011 تا سال گذشته بصورت منظم برگزار می شود. اسامی کشتی گیران ایرانی که در این رقابت ها حضور داشته اند در ادامه بخوانید.

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی فرنگی نوجوانان از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳
مسابقات جهانی کشتی فرنگی نوجوانان

تاریخچه رقابت های جهانی کشتی فرنگی نوجوانان از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳

اختصاصی صدای کشتی، بخش اول: رقابت های جهانی کشتی فرنگی نوجوانان برای اولین بار سال 1980 در استکهلم آغاز شد. در دهه هشتاد میلادی این آوردگاه چند دوره بصورت نامنظم برگزار گردید. از 1989 تا 1999 بصورت پیوسته انجام شد، اما سال 2000 مجدداً این کارزار به تعطیلی کشیده شد ولی از 2011 تا سال گذشته بصورت منظم برگزار می شود. اسامی کشتی گیران ایرانی که در این رقابت ها حضور داشته اند در ادامه بخوانید.