تشک کشتی برای من مقدس است
بازگشت علی مرتضی پور به عرصه سازندگی کشتی

تشک کشتی برای من مقدس است

در تمام این سال ها فکر می کردم که کار ما در کشتی اهواز با تمام افتخاراتی که کسب کردیم نیمه تمام مانده است و همیشه دغدغه بازگشت به کشتی اهواز را داشتم