کارزار انتخابی، دریچه ای مطمئن رو به فردا
ضرورت دقت بیشتر در اجرای چرخه فرآیند انتخابی

کارزار انتخابی، دریچه ای مطمئن رو به فردا

یونس همیالی- یک رویدادِ پرطمطراق و برانگیزاننده است. مکانی در انبوهی از لحظاتِ متشنج.فراز و فرودهای فراوانی در طی این سالیان با چشمان سُرمه کشیده خود از نزدیک دیده و لمس نموده است.