احمد جوان قربانی یک تصمیم ناقص!
چرخه خوب است ولی می لنگد!

احمد جوان قربانی یک تصمیم ناقص!

چرخه انتخابی تیم ملی با همه خوبی هایش اما نقص هایی هم دارد مثل ناکامی تلخی که برای احمد جوان رقم خورد. صدای کشتی ضمن بررسی،  آسیب شناسی و نقد چرخه انتخابی سبک وزن های کشتی آزاد به نقش سازنده فرشید قبادیان، در موفقیت والی زاده و سکوت و انفعال عجیب حامد میرعمادیان به هنگام کوچ احمد جوان پرداخته است.