روش کسب سهمیه المپیک در رشته کشتی مشخص شد.
المپیک پاریس ۲۰۲۴

روش کسب سهمیه المپیک در رشته کشتی مشخص شد.

روش کسب سهمیه در المپیک گذشته، به این گونه بود که تمام نفراتی که به رده‌بندی و فینال جهانی رسیده بودند صاحب سهمیه می‌شدند و دو نفر در گزینشی های قاره‌ای و دونفر دیگر نیز در گزینشی جهانی حدود دو الی سه ماه مانده به المپیک سهمیه می‌گرفتند و ۱۶ نفر در هر وزن در المپیک حضور داشتند. در این دوره اما روش کسب سهمیه کمی متفاوت است.