شرحی بر شش جدال جنجالی برزگر و آشور علی یف
برگی از تاریخ کشتی

شرحی بر شش جدال جنجالی برزگر و آشور علی یف

یونس همیالی- سخن از منصور برزگر است؛ کشتی گیری که يادآور حماسه و افتخاراتی است كه در دهه هفتاد میلادی برای کشتی این مرز و بوم کسب کرد. همواره اکثر نگاه ها برای تصاحب یکی از سکوهای سه گانه بخصوص نشان زرین طلا در چهره مردی استوار از شاگردان منصوراینانلو و منصور تبریزی ختم و خلاصه می شد. کسی که همواره آخرین امید در كُشتی توفان‌زده و به گِل نشسته در آن روزگاران بود تا یکبار دیگر از نام و آوازه این سرزمین دفاع کنند.