محسن‌ نژاد،گرایی،ساروی و میرزازاده سهمیه المپیک پاریس را برای کشتی فرنگی به دست آوردند

محسن‌ نژاد،گرایی،ساروی و میرزازاده سهمیه المپیک پاریس را برای کشتی فرنگی به دست آوردند

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به عنوان اولین مرحله از گزینشی المپیک پاریس معین شده بود، شب گذشته به پایان رسید و در نهایت ، ایران توانست چهار سهمیه از مجموع شش وزن المپیکی کشتی فرنگی را کسب کند.