میزبانان مسابقات کسب سهمیه المپیک مشخص شدند.
با اعلام صفحه رسمی شورای کشتی‌آسیا

میزبانان مسابقات کسب سهمیه المپیک مشخص شدند.

از آنجایی که امسال سال کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس است و شروع کار از رقابتهای جهانی خواهد بود، کسانی که در مسابقات جهانی موفق به کسب سهمیه نشوند، می‌توانند شانس خود را دوبار دیگر امتحان کنند.